Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sammy's Stuntprijs, gevestigd te Zottegem (BTW: 0676.778.403)
Versie geldig vanaf 01/07/2017

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sammy's Stuntprijs. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sammy's Stuntprijs. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sammy's Stuntprijs behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sammy's Stuntprijs erkend.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Sammy's Stuntprijs zal bestellingen tenminste binnen 4 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Wij werken met Bpost en Kiala (indien groot formaat), als transfirma.

3. Prijzen en betaalwijze
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO.
3.4 Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze tussen verschillende betaalwijzen : Bancontact of overschrijving. Alle betaalwijzen zijn volledig beveiligd : de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd. Wij werken via de provider Mollie (https://www.mollie.com/be/about)

4. Verzakingsrecht
4.1 Overeenkomstig de Wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument, heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen na levering zonder opgave van reden te retourneren.
4.2 De geretourneerde goederen dienen in nieuwe staat te zijn, inclusief alle documentatie en accessoires en in een onbeschadigde verpakking.

5. Aanbiedingen
5.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Sammy's Stuntprijs zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5.2 Mondelinge toezeggingen verbinden SAmmy's Stuntprijs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Aanbiedingen van SAmmy's Stuntprijs gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5.4 Sammy's Stuntprijs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien een prijsopgave een evidente onjuistheid bevat.

6. Garantie
6.1 Sammy's Stuntprijs staat in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot 2 maanden na levering aan Sammy's Stuntprijs schriftelijk worden gemeld. Terugbrengen van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat.
6.3 Sammy's Stuntprijs zal naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van Sammy’s Stuntprijs en het bedrag der schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Sammy's Stuntprijs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
6.4 Deze garantie geldt niet indien:
-de afnemer jegens Sammy's Stuntprijs in gebreke is
-de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd of door derden heeft laten repareren of bewerken
-de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
-het gaat over demo-toestellen en of showroommodellen. Hiervoor kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De informatie en inhoud op deze site wordt continue bijgewerkt en zo correct mogelijk weergegeven. Deze informatie kan ten allen tijde worden gewijzigd of worden aangepast. In geen enkel geval kan de informatie op deze site tegen Sammy's Stuntprijs gebruikt worden
7.2 Sammy's Stuntprijs kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van deze site.
7.3 Sammy's Stuntprijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of eventuele schade door gebruik van andere websites waarnaar wordt verwezen op www.sammysstuntprijs.be en verwante domeinnamen

8. Gegevensbeheer
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sammy's Stuntprijs, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Zie ons “Privacy Beleid” voor meer informatie.
8.2 Sammy's Stuntprijs respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Sammy's Stuntprijs en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door Sammy's Stuntprijs op haalbaarheid is beoordeeld en er een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd.
9.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van Sammy's Stuntprijs zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Sammy's Stuntprijs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak die buiten de wil van Sammy's Stuntprijs de nakoming van de verplichtingen aan de afnemer geheel of gedeeltelijk verhindert. Deze oorzaken kunnen zijn :vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand, nalatigheden van hulppersonen, ziekte van personeel,…

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De afnemer is pas eigenaar van alle door Sammy's Stuntprijs geleverde zaken van zodra de afnemer de vorderingen, inclusief renten en kosten, van Sammy's Stuntprijs uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
11.2 De afnemer mag de geleverde zaken niet gebruiken, doorverkopen vooraleer hij aan alle voorwaarden van paragraaf 11.1 heeft voldaan.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Sammy's Stuntprijs en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden aan de bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen voorgelegd.
12.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Afdrukken